« TieVie-kouluttajakoulutus

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu viidestä erillisestä jaksosta. Verkkojaksoilla sekä valmistaudutaan lähiseminaareihin että syvennetään seminaareissa käsiteltyjä teemoja. Koulutuksessa käytetään useita oppimisympäristöjä. Eri ympäristöissä työskentely saattaa olla hämmentävää, mutta toisaalta se mahdollistaa erilaisiin ympäristöihin tutustumisen ja niiden vertailun.

Orientaatio-verkkojakso (28.4. - 4.5.2003)

Orientaatio-verkkojaksolla tutustutaan TieVie-portaaliin, koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä toisiin osallistujiin. Jakson aikana kartoitetaan osallistujien kiinnostusten kohteita sekä ryhmäydytään oman kehittämishankkeen perusteella ns. juonneryhmiin. Juonneryhmien pohjalta muodostetaan vertaisryhmät ensimmäisessä lähiseminaarissa Oulussa (8. - 9.5.2003). Jakso toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä. Lisätietoja jaksosta antavat Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi) ja Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

Pedagoginen muutos -verkkojakso (12.5. - 6.6.2003)

Jaksolla syvennetään ensimmäisessä lähiseminaarissa käsiteltyjä aiheita. Jakson aikana osallistujat täsmentävät omaan kehittämishankkeeseensa liittyviä ongelmia ja käsittelevät hankettaan analyyttisesti pedagogisen muutoksen näkökulmasta. Tavoitteena on, että käsitys omaan hankkeeseen liittyvistä ongelmista selkiytyy ja syvenee. Jakson aikana työskennellään sekä vertais- että juonneryhmissä. Työskentely pohjautuu verkkokeskusteluihin sekä vertaisryhmäopponointeihin. Jakson päätteeksi osallistujat laativat omaan hankkeeseensa liittyvän suunnitelman, jossa pyritään selkiyttämään omaan hankkeeseen liittyvää pedagogista ideaa, ongelmaa, haastetta tai estettä. Jakso toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä, josta löytyvät myös tarkemmat työskentelyohjeet. Jakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja jaksosta antavat Soile Jokinen (soile.jokinen@oulu.fi) ja Tytti Tenhula (tytti.tenhula@oulu.fi).

Teknologinen muutos -verkkojakso (25.8. - 26.9.2003)

Teknologinen muutos -verkkojakson tavoitteena on arvioida, millaisia teknologisia muutoksia on näköpiirissä ja mitkä niistä ovat merkityksellisiä yliopistojen toiminnan ja erityisesti yliopisto-opetuksen kannalta. Yksittäisten teknologioiden merkitystä arvioidaan suhteessa siihen, millaisia organisatorisia ja pedagogisia muutoksia teknologian kehitys tuo mukanaan. Verkkoryhmien työskentely perustuu osin lähiseminaarin aineistoihin ja osin verkkon tuotettuihin aineistoihin. Niiden perusteella osallistujat arvioivat teknologisia kehityssuuntia suhteessa omaan toimintaympäristöönsä ja kehittämishankkeisiinsa. Jakso toteutetaan Optima-ympäristössä, josta löytyvät myös tarkemmat työskentelyohjeet. Toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja jaksosta antaa Markku Närhi (mtnarhi@cc.jyu.fi).

Organisatorinen muutos -verkkojakso (3.11. - 5.12.2003)

Verkkojakson aikana pyritään tiedostamaan kunkin osallistujan oma rooli muutoksessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sektorilla. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on pitkään ollut yliopistoissa pienten pilottien varassa. Viimeisten vuosien raju kehitys on kuitenkin laajentanut tvt:n käytön osaksi opetusta, tutkimusta sekä hallintoa. Tietotekniikan käyttö laajentuessaan muuttaa työyhteisön toimintakulttuuria ja henkilöstön toimenkuvia. Tässä koko organisaatiota koskevassa uudessa tilanteessa muutoksen hallinnan ja johtamisen työnkaluna käytetään strategista suunnittelua ja johtamista.

Jakson materiaalina käytetään Suomen virtuaaliyliopiston ja IT-Pedan tuottamaa strategiapalvelua. Työskentely tapahtuu WebCT ympäristössä ja TieVie-portaalin työtilassa. Ensimmäisen viikon aikana tutustutaan itsenäisesti verkkojakson materiaaleihin, WebCT-ympäristöön ja laaditaan aikataulu omalle työskentelylle. Tämän jälkeen dokumentoidaan oman yksikön strategiatilanne TieVie-portaaliin. Verkkojakson kolmannella viikolla keskustellaan vertaisryhmittäin WebCT-ympäristössä. Keskustelun ohjeet ja tehtävät tarkentuvat Helsingin Organisatorinen muutos seminaarin aikana. Jakson toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto ja yhteyshenkilönä toimii Sari Koski-Kotiranta (sari.koski-kotiranta@helsinki.fi).

Portfolio-verkkojakso (2.2. - 5.3.2004)

Portfolio-verkkojakso on suunniteltu tukemaan osallistujien omien kokemuksien analyysiä ja dokumentoimista koskien koko TieVie-kouluttajakoulutuksen oppimisprosessia. Verkkojakso tukee koulutuksen aikana omasta työstä ja kehittämishankkeesta kerätyn palautteen jäsentämistä ja analysointia. Jaksolla pohditaan myös tarvetta aiemmin hankitun palautteen täydentämiseen. Portfolio-verkkojakson kantavana työskentelytapana on asioiden reflektiominen metatasolla viikoittaisten teemojen mukaisesti, ja oman puheenvuoron tuottaminen sekä osallistuminen verkkokeskusteluun sen pohjalta. Jakson aikana osallistujat työstävät ensimmäisen luonnoksen omasta portfoliostaan ja julkaisevat sen verkkoalueella. Jakso toteutetaan WebCT-oppimisympäristössä ja sen toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Yhteyshenkilönä toimivat Heli Brander (heli.brander@utu.fi) ja Mikko Toriseva (mikko.toriseva@utu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster