« TieVie-koulutus

Verkkojaksot

Verkkotyöskentely koostuu viidestä erillisestä jaksosta. Jaksoja yhdistävänä punaisena lankana kulkevat osallistujien omat kehittämishankkeet, joita viedään eteenpäin jokaisen jakson aikana. Verkkojaksot toteutetaan Discendum Optima -oppimisympäristössä Tarkemmat ohjeet verkkojaksoilla työskentelyyn löytyvät kunkin verkkojakson työtilasta.

Verkkojaksoilla TieVie-koulutuksen 120 osallistujaa on jaettu kuuteen n. 20 hengen ryhmään, joita kutsutaan verkkoryhmiksi. Ryhmittelyperusteena on käytetty osallistujien tieteenalaa sekä kehittämishankkekuvausta. Ryhmien kokoonpanot löydät osallistujalistasta valitsemalla riippuvalikosta ryhmittelyperusteeksi "Verkkoryhmittäin".

Orientaatio-verkkojakso 13. - 19.9.2004

Orientaatio-verkkojakson tavoitteena on tutustua koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen sekä kouluttajiin ja toisiin osallistujiin. Jakson aikana rajataan ja tarkennetaan jokaisen omaa kehittämishanketta. Osallistujat on jaettu kouluttajien toimesta 20 hengen verkkoryhmiin kehittämishankekuvausten ja tieteenalan perusteella. Ryhmien kokoonpanoihin on mahdollista vielä vaikuttaa Orientaatio-verkkojakson aikana. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Jakson kaikki tehtävät tehdään verkossa yhden viikon aikana. Lisätietoja jaksosta antaa Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

Verkko-opetuksen suunnittelu -verkkojakso 4. - 31.10.2004

Verkkojakson tavoitteena on rakentaa kokonaiskuvaa verkko-opetuksen
suunnitteluprosessista ja etsiä siitä aineksia omaan kehittämishankkeeseen. Suunnitteluprosessi-käsitteen avulla määritetään oman hankkeen tavoitteet, lähtökohdat, aikataulut ja toimijat. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Lisätietoja antavat Taru Jokinen (taru.jokinen@hut.fi) ja Heikki Hallantie (heikki.hallantie@dipoli.hut.fi).

Sisällöntuotanto-verkkojakso 15.11. - 12.12.2004

Jakson ensimmäinen tavoite on oppia ymmärtämään, mitä sisällön tuotannolla tarkoitetaan verkko-opetuksen suunnittelun yhteydessä. Jakson toinen tavoite on syventää omaa ymmärrystä aiheesta tarkastelemalla oman hankkeen sisällöntuotantoa ja laajentamalla tarkastelua verkkoryhmän jäsenten hankkeiden sisällön tuotannon kysymyksiin ja ongelmiin.

Jaksolla perehdytään

  • sisällöntuotanto-käsitteeseen verkko-opetuksen suunnittelussa,
  • erilaisiin sisällöntuotannon malleihin ja välineisiin verkko-opetuksessa,
  • sisällöntuotannon integrointiin verkko-oppimisympäristöihin ja
  • verkko-oppimateriaalin käytettävyyden ja hallinnan kysymyksiin.

Jakso antaa valmiuksia oman hankkeen sisällöntuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Jakson työskentely tapahtuu Discendum Optima -ympäristössä, josta löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Lisätietoja antavat Hanna Seuranen (hmseuran@cc.jyu.fi) ja Kekke Hyvämäki (jthyvama@cc.jyu.fi).

Ohjaus-verkkojakso 17.1. -13.2.2005

Verkkojakson tavoitteena on antaa käsitys ohjauksen kokonaissuunnittelusta ja siihen liittyvistä osa-alueista keskittyen erityisesti verkko-ohjauksen kysymyksiin. Jakson aikana käydään kahteen eri teemaan ("Oppimisprosessi ja oppimisen ohjaus" sekä "Oppimisen ohjaus ja verkot") liittyvät keskustelut, joiden kummankin keskustelun kesto on kaksi viikkoa. Keskusteluissa osallistujat toimivat keskustelujen avaajina, ylläpitäjinä sekä tekevät keskustelusta yhteenvetoja. Jakson materiaali ja keskustelut on suunniteltu niin, että niiden perusteella on mahdollista rakentaa oman hankkeen tai projektin ohjaussuunnitelmaa.

Oppimisprosessia tuetaan verkossa olevan ohjaavan materiaalin, pienryhmissä käytävien keskustelujen ja niihin liittyvien tehtävien avulla. Jakson sisällöllinen ohjaus tapahtuu keskustelun yhteydessä. Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Turun yliopisto. Lisätietoja antaa Mikko Toriseva (mikko.toriseva@utu.fi).

Arviointi-verkkojakso 28.2. - 27.3.2005

Arviointiverkkojaksolla osallistujat voivat valita näkökulmansa kiinnostuksensa mukaan kahdesta arviointiin liittyvästä pääteemasta - oppimisen arvioinnista (esim. tentti) tai opetuksen arvioinnista (esim. palaute). Myös muut perustellut arvioinnin näkökulmat voivat olla käsittelyn kohteena. Jaksolla pohditaan muun muassa arviointikulttuurin muutosta, opetuksen arvioinnin mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä osallistujan oman työn ja kehittämishankkeen osalta.

Jakson suorittaminen edellyttää

  • jakson virikemateriaaliin (Arvioinnin ABC) ja arviointikirjallisuuteen tutustumista,
  • verkkotyöskentelyyn osallistumista,
  • arviointisuunnitelman laatimista omaan kehittämishankkeeseen sekä
  • vertaispalautteen antamista opponenttiparille.

Arviointisuunnitelman korvaavana suorituksena osallistuja voi myös laatia hankettaan tukevan arviointityökalun (esim. palautelomakkeen, arviointimatriisin, tms.) tai vaikkapa kirjoittaa ajatuksiaan arvioinnista kirjallisuuteen nojaten.

Jakso toteutetaan Discendum Optima -ympäristössä, josta myös löytyvät tarkemmat työskentelyohjeet. Verkkojakson toteutuksesta vastaa Oulun yliopisto. Lisätietoja antaa Paula Vaskuri (paula.vaskuri(a)oulu.fi).

 

 

Virtuaaliyliopisto

Sivukartta

Webmaster