Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
    Lomakkeita
    Palautekeskustelu
    Verkkokeskustelu
    Palautepäivät
    Portfolio
    Itsearviointi
    Kurssipalaute
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Portfolio palautteena

Portfoliotyö voi olla itsearviointia sekä perusta palautekeskustelulle

Portfoliotyön keskeisiä periaatteita ovat oman työn tutkiminen, ajatusten ja työn julkistaminen ja jakaminen muiden kanssa, yhteistyö, työ- ja opiskeluprosessien jatkuva arviointi sekä niiden dokumentointi. Portfolioiden sisällöt, muoto, työtavat ja arviointikäytännöt nousevat laatijoiden omasta työstä. (Saarenkunnas et al., 2000.)

Oman portfolion työstäminen voi alkaa tietojen, kokemusten, uskomusten ja niihin liittyvien tunteiden muistelulla. Ajattelua voi auttaa eteenpäin henkilökohtaisten päiväkirjojen, pohdintojen ja kehittämissuunnitelmien kautta.

Henkilökohtainen kirjoittaminen on hyvä reflektointityökalu, mutta visuaaliset menetelmät, joissa yhdistetään ajatusten jakaminen ja kehittely yhdessä saattavat auttaa ajatuskulkuja yllättävillekin uomille. Esimerkiksi metaforien kanssa leikittely, käsitekarttojen piirtäminen ja oman työn kuvaaminen saattavat auttaa arjen ongelmiin paikoilleen juuttuneen prosessin uudelleen lentoon. (Saarenkunnas et al., 2000.)

Portfoliosta voi olla apua esimerkiksi työnhakutilanteessa sekä tietysti oman kehittymisen ja oman työn kehittämisen kannalta.

Opetusportfolio

Oman opetusportfolion työstäminen aloitetaan esimerkiksi siten, että muistellaan omaa opetushistoriaa ja etsitään omaa opetusfilosofiaa. Sen jälkeen voidaan siirtyä itsearviointiin ja kollegapalautteen keräämiseen. Seuraavassa on muutamia apukysymyksiä, joiden avulla voit miettiä kohtia oman työsi/opetuksesi kannalta. Kohdat perustuvat teokseen Akateeminen opetusportfolio, 1996.

Opetusfilosofia: Mikä on näkemyksesi hyvästä opettamisesta ja oppimisesta? Miten opetusfilosofiasi näkyy käytännön opetustilanteessa? Mihin tavoitteisiin opetuksellasi pyrit?

Opetushistoria/opetuskokemus: Miten ja miksi sinusta tuli opettaja? Missä ja milloin olet opettanut? Kenelle? Kokemuksiasi opinto-ohjauksesta, tuutoroinnista, opinnäytteiden ohjauksesta? Miten olet kehittynyt sellaiseksi opettajaksi kuin nyt olet? Miksi opetat niin kuin opetat? Voitko liittää portfolioosi joitain dokumentteja opetustyöhösi liittyen?

Itsearvio omasta opetuksesta: Mitkä ovat vahvuutesi/erityispiirteesi opettajana? Entä heikkoutesi? Mihin suuntaan sinun tulisi kehittää omaa opetustasi?

Palaute opiskelijoilta ja kollegoilta: Minkälaista palautetta olet kerännyt/saanut? Kuinka usein ja millä menetelmällä olet palautetta kerännyt? Mitä palaute kertoo opetuskestasi? Löytyykö palautteesta tietoa koko opetussuunnitelman tai laitoksen kehittämiseen? Miten olet hyödyntänyt saamaasi palautetta?

Tuotettu oppimateriaali: Millaista materiaalia olet tuottanut opetuksesi tueksi? Miten materiaali on toiminut?

Korkeakoulupedagoginen aktiivisuus: Millaista pedagogista koulutusta sinulla on?

Opetuksen kehittäminen: Miten opetuksesi on kehittynyt ajoista, jolloin aloitit opetustyön? Millaisia kokeiluja sinulla on ollut opetuksessasi? Millaisia suunnitelmia sinulla on lähitulevaisuudelle?

Portfolio verkkoon

Portfoliotyöhön soveltuvat erityisen hyvin erilaiset verkko-opiskeluympäristöt, jotka tekevät mahdolliseksi yksityisen ja yhteisen työn, sekä tuotosten tallentamisen pitkällä aikavälillä. Portfolion kannalta olisi tärkeää, että dokumenttien luku- ja kirjoitusoikeudet voitaisiin määritellä, koska julkisen näyteportfolion takana on aina oma yksityinen perusportfolio. (Saarenkunnas et al., 2000.)

 Lähteet:

Saarenkunnas, M., Kuure, L., & Salovaara, H., 2000. Web-weaving. Verkkoportfolio. Ongelmien ratkonta. Kolme tapaa työskennellä verkossa. Ote - opetus ja teknologia. 2. 4-9.

Tenhula, T., Kuure, L., Koponen, L., & Karjalainen, A., 1996. Akateeminen opetusportfolio yliopisto-opetuksen itsearvioinnissa ja meritoinnissa. Oulun yliopisto. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 5.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster