Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

Bartlettin muistitutkimus kognitiivisen
oppimistutkimuksen edustajana

Teoreetikko

Frederick Charles Bartlett (1886-1969)

Yleiskatsaus

Englantilaista Frederick Bartlettia voidaan pitää modernin muistitutkimuksen uranuurtajana. Hän sitoutui kokeellisen menetelmän käyttöön tutkimuksissaan, mutta behavioristeista poiketen hän keskittyi ihmisen kognitiivisten toimintojen ja etenkin muistin tutkimukseen. Bartlett tutki muistamista eri kulttuuripiireissä ja päätyi korostamaan yksilön aikaisempien kokemusten ja kulttuurin vaikutusta oppimis- ja muistitoiminnoissa. Bartlett korosti tutkimustensa pohjalta ihmisten kognitiivisten toimintojen yhtenäistä luonnetta ja niissä ilmeneviä samanlaisia prosesseja: valikoivuutta, työstämistä ja aktiivisuutta.

Bartlett käytti aikaisemmista muistin tutkijoista poiketen merkityksellisiä tekstejä koehenkilöiden havainnointi- ja mieleenpalauttamismateriaalina. Kokeiden keskeisin tulos oli, että muisti toimii vain harvoin palauttamalla alkuperäisen materiaalin muuttumattomana mieleen. Kaikkia ihmisen kognitiivisia toimintoja yhdistää Bartlettin mukaan merkityksen haku, ”effort after meaning”. Pyrkiessään muistamaan uutta opittavaa ainesta ja tekemään sen itselleen merkitykselliseksi ihminen rekonstruoi, eli muokkaa havaitsemaansa aikaisempien tulkintojensa, uskomustensa ja arvojensa pohjalta.

Keskeinen käsite Bartlettin teoriassa oli skeeman käsite. Sillä tarkoitetaan kokemusten ja toimintojen järjestämistä merkityksellisiksi organisaatioiksi, jotka toimivat havainnoinnin, tulkintojen ja toiminnan pohjana. Skeemojen muodostaminen tapahtuu Bartlettin mukaan havaintojen valikoinnin, aktiivisten ajatteluprosessien sekä havaintoaineksen ja aikaisempien kokemusten yhdistelyn kautta.

Keskeisiä käsitteitä

  • Kognitiiviset toiminnot
  • Skeema
  • Rekonstruktio


    
kuva: http://www.freeimages.co.uk