Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

Behavioristiset suuntaukset: Operantti ehdollistuminen

Teoreetikko

B. F. Skinner (s. 1904)

Yleiskatsaus

B. F. Skinner noudatti tutkimuksissaan seuraavia behaviorismin perinteitä, jotka muodostivat yleiset lähtökohdat operantin ehdollistumisen teorialle.

  • Tietoisuuden ilmiöiden (kuten ajattelun) kieltäminen käyttäytymistä selittävinä tekijöinä.
  • Käyttäytymisen kontrolli ja manipulaatio osana tieteellisen tutkimuksen tavoitteita.
  • Eläinkokeiden tulosten käyttäminen psykologian teorioiden perustana.
  • Ihmisen käyttäytymisen selittäminen S-R kytkentöihin perustuvien yksikköjen avulla

Skinner loi operantin ehdollistumisen teorian eläinkokeiden pohjalta. Tutkimuksissaan Skinner pyrki muokkaamaan koe-eläinten jo olemassa olevia käyttäytymismuotoja ehdollistamisen avulla. Keskeisellä sijalla Skinnerin operantin ehdollistumisen teoriassa on reaktion vahvistaminen positiivisesti (palkitseminen) ja negatiivisesti (rankaiseminen). Hänen mukaansa ihmisen toivottuja käyttäytymismuotoja tuli palkita ja ei-toivotuista käyttäytymismuodoista tuli seurata rangaistus. Vahvistamisen välittömyyden periaatteen mukaan palautteen käyttäytymisestä tuli seurata välittömästi.

Esimerkki

Ohjelmoitu opetus

Skinner sovelsi operantin ehdollistumisen teoriaansa myös kouluopetukseen. Operantin ehdollistumisen teoriaan perustuvaa opetusta kutsutaan ohjelmoiduksi opetukseksi. Ohjelmoidussa opetuksessa oppimistehtävä jaettiin osatehtäviin, joihin liittyi tehtävä. Tehtävän suoritusta seurasi välitön vahvistus (positiivinen oppilaan suorituksen ollessa oikea tai negatiivinen suorituksen ollessa ei-toivottu). Skinner korosti positiivisen vahvistamisen merkitystä ja ohjelmoidussa opetuksessa oppijaa johdateltiin usein oikeaan vastaukseen vihjeiden (esim. sanan ensimmäinen kirjain tai lauseen ensimmäinen sana) avulla.

Ohjelmoidun opetuksen ohjelmat ovat joko lineaarisia, jolloin kaikki oppijat käyvät läpi saman materiaalin tai haarautuvia tehtäviä. Haarautuvissa ohjelmissa on monia etenemisteitä, jotka määräytyvät oppijan oikeiden ja väärien vastausten perusteella. Väärän vastauksen annettuaan oppija ei etene heti seuraavaan osioon, vaan jää kertaamaan vaikeuksia tuottanutta osiota. Monet etenkin vanhemmat opetustarkoitukseen tehdyt tietokoneohjelmat noudattavat ohjelmoidun opetuksen periaatteita.

Keskeisiä käsitteitä

  • Ehdollistuminen
  • Reaktion vahvistaminen (reinforcement)
  • Ohjelmoitu opetus

     
kuva: http://www.freeimages.co.uk