Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

4. Oppimisen tutkimusta vuosituhannen vaihteessa

Yhteisöllinen oppiminen (collaborative learning)

Yleiskatsaus

Yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan oppimista, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Dillenbourg, 1999; Baker et.al., 1999; Järvelä & Häkkinen, 2002). Teoreettisesti yhteisöllisen oppimisen viitekehys nojautuu Vygotskyn ja Piaget’n ajatuksiin sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä oppimisessa. Yhteisöllinen oppiminen on oppimisen kannalta merkityksellistä, koska se käynnistää sellaisia kognitiivisia mekanismeja, jotka edelleen tuottavat oppimista. Näitä mekanismeja ovat esimerkiksi kysyminen, selittäminen, eri näkökulmien vertailu, vastavuoroinen toiminnan säätely sekä yhteinen tiedon luominen.

 On syytä huomata, että kaikki oppimistilanteet, joissa useampi oppija toimii yhdessä, eivät edusta yhteisöllistä oppimista. Yhteisöllisen oppimisen edellytyksenä on kognitiivinen sitoutuminen tehtävän yhteiseen ratkaisemiseen (yhteinen tehtävä ja tavoite). Lisäksi yhteisöllisen oppimisen vuorovaikutus on luonteeltaan yhteisiä merkityksiä rakentavaa sekä vastavuoroista. Yhteisten merkitysten rakentamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa oppijat neuvottelevat asian merkityksistä ja muodostavat merkitykselle yhteisen tarkastelun kestävät perusteet. Vastavuoroisuuden periaate toteutuu ryhmän työskentelyssä silloin, kun eri osallistujien kommentit rakentuvat toistensa jatkumoksi. Yhteisöllinen oppiminen voi keventää yksilön kognitiivista kuormaa ja tukea siten oppimista. Kognitiivisten resurssien yhdistäminen mahdollistaa myös sellaisten tiedollisten tuotosten syntymisen, joka yksilön tuotoksena ei olisi mahdollista (vrt. verkostoitunut asiantuntijuus).

 Yhteisöllisen oppimisen edellytyksenä on oppimisyhteisön rakentuminen. Osallistujilla on tietyllä tasolla oltava yhteinen (tieto)perusta, jotta he voivat tarkoituksenmukaisella tavalla työskennellä yhdessä. Lisäksi yhteisöllisen oppimisen prosessin alkuun kuuluu tyypillisesti vaiheita, joissa ryhmän jäsenet työstävät pohjaa yhteiselle työskentelylle. Työskentelyssä on tärkeää, että ryhmän jäsenet saavat keskinäistä tukea toisiltaan ja että yhteisöllisyys säilyy läpi työskentelyn. 

Keskeisiä käsitteitä

  • Oppimisyhteisö
  • Vastavuoroisuus    
kuva: http://www.freeimages.co.uk