Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen
1900-luvun alusta 1970-luvulle

Kognitiivisen oppimiskäsityksen taustaa

Yleiskatsaus

Behaviorismin rinnalle alkoi 1950-luvulla kehittyä kognitiivisten toimintojen, kuten ajattelun, muistin ja kielen tutkimukseen keskittynyt niin sanottu kognitiivinen suuntaus. Oppiminen nähtiin tämän suuntauksen piirissä lähinnä tiedon taltioitumisena muistiin erilaisten prosessien seurauksena. Oppimisen tutkimuksessa keskityttiinkin tutkimaan informaation prosessoinnin muotoja, jotka vaikuttivat tietorakenteiden muodostumiseen muistiin sekä opitun tiedon käyttöönottoon. Tällaisia olivat muun muassa havaitseminen, kieli, muisti, ajattelu ja opittavan aineksen organisointi sekä transfer eli siirtovaikutus.

Kognitiivisen suuntauksen edustajat eivät pyrkineet muotoilemaan mitään yhtenäistä kaiken oppimisen kuvaamiseen soveltuvaa teoriaa, koska he korostivat jokaiseen oppimistilanteeseen kulloinkin vaikuttavien tekijöiden merkitystä oppimisessa. Oppijan oma toiminta ja hänen sisäiset prosessinsa käsitettiin keskeisiksi oppimisen kannalta.

Kognitiiviseen oppimiskäsitykseen liittyy myös käsitys tiedon aktiivisesta luonteesta. Tiedon ei enää oletettu olevan samanlaisena pysyvä ”paketti”, joka voitiin siirtää oppilaalle tietyin proseduurein. Oppijan aikaisemmat kokemuksien sekä oppimistilanteen katsottiin luovan omat merkityksensä opittavaan tietoon. Esimerkiksi ihmisen muistin toimintaa tutki muun muassa Frederick Bartlett. Hän huomasi tutkimuksissaan mieleenpalauttamisen olevan pitkälti rekonstruktiivista eli luovaa toimintaa, jossa ihminen muokkaa oppimaansa tietoja aikaisempien kokemustensa pohjalta. Oppimisen katsottiinkin kognitiivisen suuntauksen myötä olevan älyllisesti ohjautunutta toimintaa, joka perustuu ymmärtämiseen, havaitsemiseen sekä kielellisiin prosesseihin.

Kognitiivisen suuntauksen vaikutus on edelleen nähtävissä nykyisissä oppimiskäsityksissä ja monien kognitiivisen suuntauksen aikana tutkimusta tehneiden klassikoiden, kuten Piaget´n, vaikutus näkyy monissa uusimmissakin oppimista käsittelevissä tutkimuksissa. Nykyisistä oppimiskäsityksistä konstruktivismi eri suuntauksineen pohjautuu pitkälti kognitiiviseen oppimiskäsitykseen. Jotkut tutkijat jopa luokittelevat konstruktivismin kognitiivisen suuntauksen nykyvaiheeksi. Kognitiivisen suuntauksen aikana etenkin kognitiivisen psykologian tutkimuksessa luotiin suuri osa vielä nykyäänkin oppimisteorioissa, muun muassa konstruktivismissa, käytettävistä oppimista kuvaavista käsitteistä.

Keskeisiä käsitteitä

  • Kognitiiviset toiminnot
  • Oppijan mentaalinen aktiivisuus
  • Tiedon dynaaminen luonne    
kuva: http://www.freeimages.co.uk