Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

Sosiokulturaaliset näkemykset

Suuntauksen keskeisiä edustajia

Lev Vygotsky, Barbara Rogoff, Jean Lave

Yleiskatsaus

Sosiokulturaalisessa näkemyksessä oppimisesta korostetaan tiedon sosiaalista ja kulturaalista alkuperää. Tiedon käsitetään olevan sosiaalisesti konstruoituvaa ja oppimisen katsotaan olevan yksilön enkulturaatioprosessi tietoa ympäröivään kulttuuriin ja instituutioon.

Sosiokulturaalisen näkemyksen edustajat katsovat myös koulussa opetettavien aineiden ja eri tieteenalojen sisältävän omia kulturaalisia käytäntöjään ja muodostavan siten yhteisöjä. Tällöin esimerkisi matematiikan oppimisen voidaan sanoa olevan enkulturaatioprosessi ”matematiikan kulttuuriin ja yhteisöön”. Tiedon sidonnaisuus laajaan kulturaaliseen kontekstiin sekä aktuaaliseen oppimistilanteeseen muodostaa mm. situated cognition - ajattelun keskeisimmän lähtökohdan.

Sosiokulturaaliset näkemykset perustuvat pitkälti Vygotskyn oppimista käsittelevään teoriaan. Kuten Vygotsky, myös myöhemmät sosiokulturaalisen näkemyksen edustajat painottavat sosiaalisen vuorovaikutuksen, etenkin oppijan eli noviisin ja ekspertin välisen vuorovaikutuksen, sekä aktiivisen (ajattelu)toiminnan merkitystä oppimisessa.

Esimerkki

Kognitiivinen oppipoikaopetus

Monet sosiokulturaalisen suuntauksen edustajat korostavat niin sanottua kognitiivista oppipoikaopetusta opettamisen perusmallina. Kognitiivisessa oppipoikaopetuksessa oppija eli noviisi aluksi tarkkailee ja havainnoi eksperttien toimintaa ja mallia taidokkaasta tehtävän suorituksesta. Vähitellen noviisi alkaa itse osallistua toimintaan ja suorittaa tehtäviä, edeten koko ajan taitotasonsa ylärajoilla eli Vygotskyn käsitettä lainaten ns. lähikehityksen vyöhykkeellä (ZPD). Tässä vaiheessa ekspertti on noviisin toiminnan tukena. Ekspertti seuraa noviisin toimintaa ja tarvittaessa mallittaa, tukee oppijan toimintaa (scaffolding) ja reflektoi noviisin suoritusta. Oppimis- ja enkulturaatioprosessin edetessä vastuu toiminnasta tai tehtävän ratkaisusta siirtyy vähitellen yhä enemmän ja lopulta kokonaan noviisille.

Keskeisiä käsitteitä

  • Tiedon sosiaalinen konstruointi
  • Oppiminen enkulturaatioprosessina
  • Tiedollinen oppipoikaopetus    
kuva: http://www.freeimages.co.uk