Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

     » Johdanto
     » Tutkiva oppiminen
     » Vastavuoroinen opettaminen
     » Case-työskentely
     » Ongelmaperustainen oppiminen (PBL)
     » Muita työtapoja

Muita työtapoja

Verkko-oppimisen yleistyessä sekä tutkijat että käytännön opetustyössä toimivat henkilöt ovat kehitelleet erilaisia verkkoympäristössä toimivia työtapoja. Seuraavassa kuvataan muutamia näistä lyhyesti:

Ankkuroitu oppiminen

Ankkuroidussa opetuksessa ideana on sitoa oppiminen ja siihen liittyvä työskentely informatiiviseen ja todellisen elämän tilanteita muistuttavaan kehyskertomukseen. Työskentelytapa on ongelmakeskeinen. Työskentelyn aluksi oppijoille esitetään esimerkiksi multimediamuotoinen kertomus, joka sisältää käsitteellisesti haastavan ja monimutkaisen, mutta silti autenttisen ongelman. Lisäksi opiskelijat saavat ongelman ratkaisemiseksi tarvittavaa informaatiota. Oppijoiden tehtävänä on hahmottaa ongelma, koota sen ratkaisemiseksi tarvittava informaatio sekä yleensä pienissä ryhmissä työskennellen löytää ratkaisu ongelmaan. Ankkuroidun opetuksen taustalla on Yhdysvaltalaisen oppimistutkimuksen ryhmän ”Cognition and Technology Group at Vanderbilt” pitkäaikainen oppimistutkimus.

Verkkovierailu

Verkkovierailun ideana on hyödyntää asiantuntijaresursseja ryhmän oppimisen tukena. Verkkovierailussa opittavana olevan aihepiirin asiantuntija kommentoi oppijaryhmän verkkokeskustelua, tuotosta tai esimerkiksi hankesuunnitelmaa tuoden esiin omaa asiantuntijuuttaan. Asiantuntijavierailun tarkoituksena on välittää oppijoille syvällistä sekä teoreettiseen tietämykseen että käytännön kokemuksen kautta hankittua asiantuntijatietoa. Teoreettisesti verkkovierailun voidaan näin sanoa toteuttavan ekspertti - noviisi-vuorovaikutuksen ideoita oppimisessa.

Web Weaving

Web weaving on työskentelytapa, jossa yhteisesti rakennetaan Internetiin tiettyyn aihealueeseen liittyvää resurssia. Kyseessä voi siis olla esimerkiksi tietyn aihealueen lähde- tai materiaaliluettelo, temaattisesti järjestetty linkkilista tai kokoelma hyväksi havaittuja käytänteitä. Tunnusomaista työskentelyssä on informaation ja tiedon jakaminen, lisääminen, analysointi ja organisointi tietoverkkoja hyödyntäen Yhteisöllisesti resurssia koottaessa toimintaan liittyy sellaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja, kuten yhteisen päämäärän sopiminen, merkitysneuvottelut sekä argumentointi, jotka tukevat oppimista.    
kuva: http://www.freeimages.co.uk