Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

     » Johdanto
     » Tutkiva oppiminen
     » Vastavuoroinen opettaminen
     » Case-työskentely
     » Ongelmaperustainen oppiminen (PBL)
     » Muita työtapoja

Tutkiva oppiminen

Yleiskatsaus

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jonka tarkoituksena on johdattaa oppijat osallistumaan asiantuntijayhteisöillekin tyypilliseen yhteisölliseen tiedon tuottamiseen. Mallissa korostetaan tarkoituksellista työskentelyä yhteisten ideoiden, sosiaalisten käytäntöjen sekä kollektiivisen tiedon kehittämiseksi. Näistä kaikista puhutaan yhteisesti käsitteellisinä luomuksina. Tutkivan oppimisen malli ei pyri tukemaan ainoastaan yksilön oppimista (kollaboratiiviseen työskentelyyn osallistumalla) vaan painottaa sen sijaan oppijayhteisön työskentelyä käsitteellisten luomusten parissa. Tiedon luomisen prosessin korostetaan olevan luonteeltaan yhteisöllinen. Yksilön pyrkimykset tuottaa tietoa kytkeytyvät yhteisöllisiin pyrkimyksiin ja päinvastoin. Tutkivan oppimisen malli on viitekehys pitkäjännitteiselle tiedon kanssa työskentelylle.

Kuten useissa muissakin pedagogisissa malleissa, myös tutkivassa oppimisessa oppijat työskentelevät itselleen merkityksellisten ongelmien parissa. Työskentelyä voi verrata asiantuntijaryhmän, kuten tutkijayhteisön työskentelyyn, jossa käsitteellinen ja käytännöllinen tieto risteytyvät. Tutkivan oppimisen malli sisältää vaiheita, joita noudatellen oppijat selvittävät ongelmaansa hakien järjestelmällisesti uutta tietoa erilaisista tiedonlähteistä ja jakamalla asiantuntijuutta oppimisyhteisössä. Keskeisiä taitoja tällaisessa työskentelyssä on asteittain tarkentuvien ongelmien asettaminen, itsesäätely ja havaintojen selittäminen. Prosessi etenee kohti ongelmakenttään liittyvien käsitteiden syvällistä ymmärrystä.

Tutkivan oppimisen vaiheita voidaan jäsentää seuraavasti:

  1. Kontekstin luominen ja opetuksen ankkurointi
  2. Ongelman asettaminen
  3. Tiedon ja selitysten luominen
  4. Rakentava kriittinen arviointi
  5. Uuden tiedon hankkiminen ja luominen

Asiantuntijuuden jakaminen liittyy mallin jokaiseen vaiheeseen ja sen tarkoituksena on edistää uusien ajatusten kehittäminen yhteisesti. Näin hyödynnetään koko oppijayhteisön älyllisiä voimavaroja.

Tutkivan oppimisen mallin toteuttamisen teknologisina välineinä on käytetty muun muassa kanadalaista CSILE ympäristöä, sen kehittyneempää versiota KnowledgeForumia sekä suomalaista FLE (Future Learning Environments) -ympäristöä. Nämä välineet toimivat alustoina oppijoiden yhteisöllisessä tiedonrakentelussa sekä sisältävät erilaisia tutkivan oppimisen työkaluja.

Keskeisiä käsitteitä

  • Yhteisöllinen oppiminen    
kuva: http://www.freeimages.co.uk